Strona główna Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

1. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Kliencie należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;

Konsumencie należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego.

DAGER należy przez to rozumieć Dariusz Kindler, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: „FIRMA DAGER DARIUSZ KINDLER”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, miejsce wykonywania działalności: ul. Łomżyńska 8, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6442141574. Adres e-mail: d.kindler@progress-druk.pl, numer telefonu 602245464, numer faksu – nie dotyczy.

Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

Sklepie należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez DAGER na Stronie.

Stronie należy przez to rozumieć stronę internetową znajdującą się pod adresem www.naturalnieozdrowiu.pl, na której DAGER prowadzi między innymi Sklep.

Towarze należy przez to rozumieć towary oferowane przez Sklep.

Usługi usługa wykonana drogą elektroniczną świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności zawieranie umów online, dostarczanie newslettera.

Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

2. Postanowienia ogólne

 

 • Regulamin określa zasady zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.
 • Wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi, a to ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów lub podobne okoliczności.

 

3. Składanie i przyjmowanie zamówień

 

 • Klient składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oraz prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na Stronie.
 • Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na realizację zamówienia. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.
 • Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, DAGER niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

 

4. Realizacja, zasady dostarczania zamówień

 

 • Realizacja zamówień na Towary następować będzie po dokonaniu przez Klienta pełnej płatności za Towar w terminie do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania przez DAGER płatności.
 • W przypadku zamówień zagranicznych czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.

 

5. Cena Towarów oraz sposoby płatności

 

 • Cena Towaru wskazana na Stronie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Jest ona ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
 • Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość zostanie wskazana w toku składania zamówienia, jako odrębna pozycja obok ceny Towaru.
 • Za Towar można zapłacić za pośrednictwem płatności on-line lub w inny sposób wskazany na Stronie. Wysłanie Towaru do Klienta nastąpi nie wcześniej niż z chwilą wpływu środków na rachunek DAGER i nie później niż w terminie siedmiu (7) dni licząc od dnia wpływu środków na rachunek DAGER.

 

6. Wady Towarów, reklamacje

 

 • Przedmiotem sprzedaży są Towary nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad Towarów DAGER ponosi odpowiedzialność za wady.
 • Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jego niezgodności z umową.
 • Klient może złożyć reklamację drogą pocztową na wskazany w Regulaminie adres DAGER lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@naturalnieozdrowiu.pl.
 • W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać jej przyczyny oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a także określić zakres swojego żądania.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient może być zobowiązany do dostarczenia reklamowanych Towarów na adres i koszt DAGER.
 • DAGER rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 • Koszty wymiany lub naprawy wadliwego Towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 2 i 3 kodeksu cywilnego) ponosi DAGER. Koszt dostarczenia wadliwego Towaru do DAGER zostanie zwrócony Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta albo siedzibę DAGER. W przypadku DAGER właściwym jest Stały Sąd Polubowny przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach (http://www.katowice.wiih.gov.pl/). Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 • DAGER oświadcza, iż nie wyraża woli na korzystanie z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.
 • W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Strony wyłączają odpowiedzialność DAGER z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
 • DAGER nie udziela gwarancji na Towar.

 

7. Odstąpienie od umowy

 

 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie do umów zawartych pomiędzy DAGER i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy.
 • Z zastrzeżeniem ust. 7.10, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:
  • umowy, w wykonaniu której DAGER wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  • umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  • umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając DAGER oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu znajdującym się na Stronie i stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy, wysyłając go po wypełnieniu, przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony lub poprzez wysłanie oświadczenie na adres DAGER. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • DAGER niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 • DAGER ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. DAGER dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • DAGER może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DAGER, DAGER nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar DAGER niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, zgodnie z cennikiem podmiotu, za pośrednictwem którego zwraca Towar.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli DAGER wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez DAGER utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi DAGER nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi DAGER nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie zażądał, aby DAGER przyjechał do Konsumenta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli DAGER świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument zażądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez DAGER o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8. Warunki świadczenia Usług

 

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się DAGER:
  • __________________________;
  • __________________________;
 • Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 • Usługi świadczone są wyłącznie za zgodą Klienta, która może zostać wyrażona poprzez zamówienie Towaru lub w inny, wyraźny sposób.
 • Rezygnacja z Usług może mieć miejsce poprzez odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub zgłoszenie w inny sposób DAGER chęci zakończenia korzystania z Usługi.
 • DAGER udostępnia następujące środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Klienta przesyłanych drogą elektroniczną:
  • __________________________________;
  • __________________________________;
 • DAGER nie przewiduje możliwości korzystania z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 • Z korzystaniem z Usług związane są następujące szczególne zagrożenia:
  • ryzyko zainfekowania systemu informatycznego Klienta przez niepożądane oprogramowanie;
  • ryzyko dostępu osób nieuprawnionych do systemu informatycznego Klienta (np. ataki hakerskie);
 • DAGER stosuje oprogramowanie uniemożliwiające lub znacznie utrudniające włamania się do systemu teleinformatycznego DAGER, z którego korzysta Klient.

 

9. Postanowienie końcowe

 

9.1    Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce bezpieczeństwa i innych dokumentach dostępnych na Stronie.

9.2    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.

9.3    DAGER zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany będą publikowane na Stronie. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Regulaminu będzie upubliczniana z nową datą.