Strona główna Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [„RODO”] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) [„Ustawa”] prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Kto będzie administratorem Pani(a) danych osobowych?

Informujemy, że administratorem Pani(a) danych osobowych jest Pan Dariusz Kindler, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: „FIRMA DAGER DARIUSZ KINDLER”, miejsce wykonywania działalności: ul. Łomżyńska  8, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6442141574.

W jakim celu będziemy przetwarzać Pani(a) dane osobowe?

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest na podstawie wyrażonej przez Panią(a) zgody.

Komu będziemy ujawniać Pani(a) dane osobowe?

Pani(a) dane mogą być udostępniane innym podmiotom gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes administratora, bądź, gdy wyrazi Pan(i) na to zgodę. Ponadto, Pani(a) dane mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym nasze działania takim jak firmy księgowe i współpracujące z nami kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie. Będziemy ujawniać w/w podmiotom Pani(a) dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani(a) danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Zapewniamy, iż będziemy wybierać tylko takie podmioty do świadczenie na naszą rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO i Ustawy.

Czy muszę podawać moje dane?

Przekazanie nam danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do pełnego korzystania z portalu www.naturalnieozdrowiu.pl. Brak podania nam danych uniemożliwi nam sprawny kontakt z Panią(em) i może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu www.naturalnieozdrowiu.pl.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani(a) dane osobowe?

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania przez Panią(a) z portalu www.naturalnieozdrowiu.pl.

Jakie prawa przysługują Pani(u) w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach przewidzianych w RODO lub Ustawie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz uzyskania kopii Pani(a) danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto, przysługuje Pani(u) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W przypadku, gdy wyraził/a Pani(a) zgodę na przetwarzanie przez nas danych, przysługuje Pani(u) prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na działania uprzednio podejmowane przez nas na podstawie wyrażonej przeze Panią(a) zgody.

W jaki sposób może się Pani(n) z nami kontaktować?

Jeśli chciałaby/chciałby Pani(n) dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących Pani(u) praw, prosimy o kierowanie korespondencji elektronicznie na adres: kontakt@naturalnieozdrowiu.pl.